Skip to main content

Bezoekvoorwaarden


Versie: 15/3/2018. Stichting Ramtorenschip Buffel

Stichting Ramtorenschip Buffel

Stichting Ramtorenschip Buffel (hierna te noemen de stichting) zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumschip de Buffel en de door de Stichting georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. De stichting zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

1. Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1.
Onder ‘de Stichting’ wordt verstaan de Stichting Ramtorenschip Buffel die het museumschip in eigendom heeft en exploiteert, daaronder begrepen het bestuur, gastheren/gastvrouwen, vrijwilligers en overige daartoe door het bestuur aan de organisatie van de Stichting verbonden functionarissen.

Artikel 1.2.
Onder het ‘Museumschip’ wordt verstaan het als zodanig bekende ramtorenschip ‘Buffel” dat in eigendom is van de stichting met inbegrip van de uitrusting daarvan en de aan dat schip dienstbare buitenruimten met verdere aanhorigheden. Bovendien het beheer van de door andere musea of instellingen in bruikleen gegeven goederen en/of objecten.

Artikel 1.3.
Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan een ieder die op basis van een daartoe met de Stichting gesloten overeenkomst, het museum bezoekt dan wel betreedt, een door de Stichting georganiseerde tentoonstelling bezoekt, of een andere door de Stichting georganiseerde activiteit bijwoont.

Artikel 1.4.
1. Deze bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Stichting en een bezoeker, strekkende tot bezoek aan het museumschip of aan enige andere vanwege de Stichting georganiseerde activiteit.
2. Deze bezoekvoorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Stichting en hij die zich anders dan als bezoeker in voormelde zin, op geoorloofde wijze ophoudt op het museumschip of binnen een vanwege de Stichting opengestelde lokaliteit.
3. Een rechtsverhouding zoals in lid 1 en 2 bedoeld is aanwezig, indien betrokkene zich op rechtmatige wijze toegang tot het museumschip of de lokaliteit heeft verschaft.

2. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1.
Alle door de Stichting gedane prijsopgave, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend en herroepelijk, zolang die niet zijn aanvaard.

Artikel 2.2.
De bezoeker is te alle tijden verplicht desgevraagd het toegangsbewijs of enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan de daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionarissen.

Artikel 2.3.
1. Een bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij of zij het museumschip betreedt.
2. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van een vooraf gekocht toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van betrokkene; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.
3. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild.
4. Op een eenmaal verkregen toegangsbewijs vind geen restitutie van de toegangsprijs plaats, ook niet indien onderdelen van het museumschip of van exposities (tijdelijk) niet toegankelijk zijn.
5. Het bestuur kan tot restitutie van de betaalde toegangsprijs besluiten, indien bijzondere omstandigheden het bestuur daartoe aanleiding geven.

3. Verblijf op het Museumschip

Artikel 3.1.
1. Gedurende het verblijf aan boord van het museumschip dient de bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de algemene normen, wellevendheid en fatsoen.
2. De bezoeker is tevens verplicht de aanwijzingen en instructies op te volgen, gegeven door de daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionarissen.
3. Indien naar het oordeel van een daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionarissen een bezoeker zich op enigerlei wijze gedraagt in strijd met de in lid 1 bedoelde normen en/of met de in lid 2 bedoelde aanwijzingen of instructies, kan die bezoeker door de betreffende functionaris worden gesommeerd het museumschip te verlaten, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventueel andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2.
1. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de kinderen die onder hun begeleiding staan.
2. Leraren en begeleiders van(school) groepen zijn verantwoordelijke en aansprakelijk voor de gedragingen van de groepsleden die onder hun begeleiding staan; zij dienen de groepen te begeleiden gedurende het bezoek en zich te richten naar de aanwijzingen en instructies als bedoeld in artikel 3.1. lid 2.
3. In beginsel wordt door groepen onder de 16 jaar, een begeleider verlangd voor elk vijftal van die bezoekers.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders met de Stichting is overeengekomen, voeren de vanwege de Stichting aangestelde functionarissen geen groepsbegeleidende taken uit.
5. Het visueel gehandicapten toegestaan een als zodanig herkenbare oriëntatiestok en/of herkenbare begeleidingshond mee te nemen, nadat een bewijs van opleiding van de hond op verzoek bij de kassa is getoond. Dit geldt ook voor gehandicapten met een sociale begeleidingshond, de zogenaamde SOHO-hand. De hond dient altijd aangelijnd te zijn.

Artikel 3.3.
Het is de bezoeker onder meer niet toegestaan om aan boord van het museumschip:
a) goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verstrekken;
b) andere bezoekers hinderlijk de doorgang te belemmeren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren.
c) Ander bezoekers anderszins te hinderen, daaronder begrepen het gebruik van mobiele telefoons, audiospelers of ander bronnen van geluidsoverlast;
d) (huis)dieren mee te nemen, anders dan bedoeld in artikel 3.2. lid 5;
e) in enige ruimte dan wel bovendeks te roken;
f) sterke drank mee te nemen en te nuttigen, ook niet in combinatie met een cateringbedrijf;
g) etenswaren en consumpties mee te nemen;
h) gevaarlijke stoffen mee te nemen;
i) naar het oordeel van een daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionaris, onwenselijke voorwerpen mee te nemen, daaronder begrepen wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze dienen te worden afgegeven op een daartoe vanwege de Stichting aangewezen plaats;
j) binnen de daartoe vanwege de Stichting aangewezen ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy’s;
k) tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
l) foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur of statieven;
m) foto-, video-, en filmopnamen openbaar te maken of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, met inbegrip van verspreiding via digitale media.
Het bestuur van de Stichting kan ontheffing verlenen van een of meer van bovenstaande beperkingen.

Artikel 3.4.
Een daartoe vanwege de Stichting aangewezen functionaris kan inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand) bagage.

Artikel 3.5.
1. Het museum kan een bezoeker waarvan bekend is of van wie wordt vermoed dat hij of zij zich tijdens enig museumbezoek, waar dan ook, schuldig heeft gemaakt aan beschadiging van voorwerpen en/of onwelvoeglijk gedrag, de toegang tot het museumschip voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen.
2. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt deze bezoeker onverwijld bekendgemaakt.

Het in dit reglement bepaalde is mede van toepassing op medewerkers die zijn verbonden aan cateringbedrijven die werkzaamheden op het museumschip uitvoeren.

4. Klachten en reclames

Artikel 4.1.
1. De Stichting zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumschip of een door de Stichting georganiseerde tentoonstelling en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over het gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumschip en/of een door de Stichting georganiseerde tentoonstelling.
2. Voorts informeert de Stichting het publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes.
3. Publicatie vindt plaats op de website van de Stichting.

Artikel 4.2.
1. Klachten of reclames zijdens een bezoeker jegens de Stichting dienen binnen 6 weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk bij de Stichting te zijn ingediend.
2. De Stichting onderzoekt klachten en reclames en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
3. Een bezoeker kan suggesties ter verbetering schriftelijk indienen

5. Aansprakelijkheid van de Stichting

Artikel 5.1
1. Het verblijf van de bezoeker aan boord van het museumschip of aan andere vanwege de Stichting georganiseerde activiteit, is voor eigen rekening en risico.
2. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan een bezoeker overkomen als gevolg van:
a. val- of slipongelukken aan boord van het museumschip;
b. diefstal of beschadiging van voorwerpen;
c. beschadiging van kleding;
d. defecten aan het museumschip of daarvan deel uitmakende installaties en voorzieningen;
e. voortijdige sluiting van het museumschip of tentoonstelling; noch voor andere schade die de bezoeker mocht zijn overkomen in verband met het bezoek aan het museumschip of aan andere vanwege de Stichting georganiseerde activiteit, hoe ook genaamd.
3. In alle gevallen waarin de Stichting niettemin aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die een bezoeker is overkomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de vergoeding waarop de Stichting krachtens daartoe gesloten verzekering aanspraak kan maken.

6. Gevonden voorwerpen

Artikel 6.1.
Door de bezoeker aan boord van het museumschip gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassabalie.

Artikel 6.2.
Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door de Stichting geen afgifte is gevraagd door de recht hebbende, worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

7. Toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden

Artikel 7.1.
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van betrokkene met de Stichting.

Artikel 7.2.
Deze Bezoekvoorwaarden van de Stichting zijn vastgesteld en kunnen worden gewijzigd door het bestuur van de Stichting.

8. Toepasselijk recht

Artikel 8.1.
Op de Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en de Stichting is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8.2.
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en de Stichting voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Rotterdam.
Bijlage A1 Aanvullende bezoekvoorwaarden voor mensen met dementie en hun dierbaren/begeleiders (Onvergetelijk) :
In het kader van ‘het toegankelijk maken van het museumschip “Buffel” voor mensen met dementie en hun dierbaren’ (Onvergetelijk) zijn hieronder de volgende voorwaarden opgesteld waaronder deze bezoeken plaats kunnen vinden:
Een aanvraag zal altijd beoordeeld en begeleid worden door vrijwilligers die de cursus “onvergetelijk” hebben gevolgd (zie lijst hieronder). Bovendien kan er assistentie gevraagd worden aan andere musea, waarvan vrijwilligers eveneens de cursus gevolgd hebben.
Een aantal programma’s is ontwikkeld voor bezoeken van dementerende mensen volgens de richtlijnen “Onvergetelijk”

• Voorafgaand aan het bezoek dient met de instelling en/of begeleiders/coördinatoren duidelijke afspraken gemaakt te worden over het te volgen programma, aankomsttijd, duur van de rondleiding en aanvullende wensen m.b.t. tot de persoonlijke conditie van de dementerende gasten. Ook een korte toelichting over de achtergronden van de gasten is nuttig voor de rondleider en gastheren-,/vrouwen.
• Mensen en hun begeleiders die gebruik maken van een rolstoel of rollator kunnen helaas niet toegelaten worden omdat museumschip “Buffel” niet gefaciliteerd is voor deze groep.
• Mensen met verschillende niveaus van dementie dienen separaat rondgeleid te worden, liefst op afzonderlijke data.
• De groep gasten mag niet meer dan 8 tot max. 10 personen bevatten (inclusief begeleiders). De voorkeur gaat uit naar 1 begeleider per dementerende gast.
• De groep vrijwilligers moet bestaan uit minimaal 1 rondleider en twee gastheren,-vrouwen die allen de cursus hebben gevolgd.
• De rondleiding voor dementerende gasten dient bij voorkeur plaats te vinden op momenten dat het museum voor overig publiek gesloten is, dit om ongewenste prikkels te voorkomen waardoor de gasten onrustig zouden kunnen worden.
• Een bezoek aan museumschip Buffel dient te bestaan uit de volgende elementen:
– Ontvangst en voorstelling van vrijwilligers (koffie/thee) en uitleg over het programma.
– Rondleiding.
– Doe-opdracht.
– Afsluiting.
• De taak van de gastheer-, vrouw bestaat uit een soepele gastvrije ontvangst en biedt de rondleider ondersteuning m.b.t. logistiek en organisatie. Tijdens de rondleiding zorgt de gastheer-, vrouw voor een soepele doorstroming en houdt hij of zij de tijd in de gaten. Tevens zorgt de gastheer-, vrouw dat er bij verschillende objecten/ruimten, waar nodig voldoende klapstoeltjes beschikbaar zijn.
• Rondleiders en gastheren-,vrouwen dienen een duidelijk naamsticker te dragen.
• Rondleider en gastheren-,vrouwen dienen het programma, route en de taken duidelijk te hebben doorgenomen en afgestemd.
• De bezoekers dienen welkom geheten te worden op of nabij de ‘gangway’ en begeleidt worden naar de kassa en garderobe. Breng de bezoekers daarna naar de verzamelplaats waar de ontvangst en rondleiding zal starten.
• Leg het programma duidelijk uit en vertel wat je wil laten zien.
De entree kosten voor groepen dementerenden moet nog in overleg met andere deelnemende musea en gemeente Hellevoetsluis worden vastgesteld.
Naam getrainde Buffel vrijwilligers
Will Wiegel
Carin Ottevanger
Geerte Wensink
Ed Wijbrands
06 28490907

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons via